IDE_JX_logo

Priskategori

Søg
Close this search box.

CSR-strategi og miljøpolitik


b conzept arbejder konstant på at imødekomme såvel kunders som samfundets ønsker og krav om miljøvenlige produkter og miljøvenlig produktion. Det er således b conzepts CSR-strategi og miljøpolitik at vise samfundsansvar og værne om miljøet.

Det er et fokus i driften og udviklingen af vores egen forretning, samtidig med at vi gennem vores medlemskaber af branche og industriforeninger arbejder med samme målsætning.

b conzepts CSR-strategi er at drive forretningen gennem ansvarlige og bæredygtige processer og forretningsgange på alle de områder, hvor det er muligt.

De væsentligste miljøbelastninger i vores forretning stammer fra vores indkøb af produkter, produkternes anvendelse og produkternes senere bortskaffelse som affald.

Det er således vores politik:
•    At spørge til og i videst muligt omfang indhente dokumentation for de kemiske stoffer, der indgår i vores salgsprodukter.

•    At undgå produkter, der indeholder CMR-stoffer og stærkt sundhedsskadelige stoffer* samt stoffer klassificeret som miljøfarlige**

•    At anvende genbrugelige eller genbrugsmaterialer, når det er muligt og lovligt i forhold til krav om eksempelvis sporbarhed og hygiejne.

•    At forsøge at designe produkter således, at de kan skilles ad i materialefraktioner, når de før eller siden skal bortskaffes som affald. Dette gælder især for produkter, der indeholder elektriske eller elektroniske dele eller andre dele, der kan forventes at skulle affaldshåndteres særskilt.

•    At stille krav til og i videst muligt omfang indhente dokumentation for leverandørernes miljøforhold – det gælder især affaldshåndtering, udledninger til jord, luft og vand samt leverandørens valg af materialer.

•    I vores rådgivning af kunder i forhold til valg af produkter at forsøge at undgå produkter med en meget kort levetid og promovere mindre miljøbelastende løsninger og produkter.

•    At have overblik over relevant miljølovgivning, sikre ajourføring af den og sikre, at vore produkter og virksomheder altid er i overensstemmelse med denne.


b conzept har også certificering på producent ansvar fra El retur og overholder lovgivningens krav om bortskaffelse af elektriske apparater.

Til at understøtte vores CSR-strategi og miljøpolitik har b conzept udarbejdet en Code of Conduct, (CoC), som skal skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper samt fremme det samfundsmæssige ansvar hos vores leverandører.
 
Hensigten med vores Code of Conduct er således, at sikre, at leverandører og deres leverandører producerer og leverer ydelser på en måde, der tager hensyn til miljøet og medarbejdernes rettigheder.

Det er et krav, at leverandører sikrer, at vores Code of Conduct videreformidles og overholdes af alle deres underleverandører.

I forbindelse med auditeringen af vores leverandørers produktionsforhold og deres overholdelse af vores CoC, er det også muligt for vores kunder at selvauditere samme.

Læs mere om b conzepts Code of Conduct i dokumentet herom.

Ud over efterlevelsen af vores egen CoC, efterlever vi i b conzept også EPPA’s Code of Conduct, hvor EPPA er European Promotional Produets Association.

b conzept Danmark ApS

* CMR-stoffer står for: C (kræftfremkaldende), M (mutagen), R (reproduktionstoksisk). Der er tale om stoffer, der i henhold til EU’s REACH-forordning er klassificeret med:

H340: Kan forårsage genetiske defekter
H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter H350: Kan fremkalde kræft
H351: Mistænkt for at fremkalde kræft
H360: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn H362: Kan skade børn, der ammes.
H370: Forårsager organskader

** Miljøfarlige stoffer er stoffer, der er klassificeret med:

H400: Meget giftig for vandlevende organismer
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger EUH059: Farlig for ozonlaget
Note 1: Der er andre klassifikationer, som kan komme på tale, hvis produktet indeholder et kemisk præparat – eksempelvis en lim eller en tuschpen. I givet fald skal man undgå klassifikationer som livsfarlig/giftig ved indånding, hudkontakt eller indtagelse. Men langt hovedparten af de relevante produkter indeholder ikke egentlige kemiske præparater i fri form.