Handelsbetingelser


Generelle oplysninger om virksomheden:
 
b Conzept ApS
Hagemannsvej 6E 
8600 Silkeborg
Telefon: +45 8724 2030
E-mail: post@bconzept.dk 
Web: www.bconzept.dk 
CVR nr.: 27200494
Bank: SYDBANK
Reg.nr.: 7046
Kontonr.: 1115159
SWIFT / BIC code: SYBKDK22
IBAN code: DK4670460001115159
 
Generelle salgs- og leveringsbetingelser – Web


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
Salgs- og leveringsbetingelserne for bConzept, Hagemannsvej 6 E, 8600 Silkeborg CVR 27200494, 
herefter kaldet BC, skal gælde for alle ordrer - og have forrang frem for andre betingelser mv. fra en kunde 
medmindre Salgs- og leveringsbetingelserne er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. 
Salgs- og leveringsbetingelserne kan løbende ændres uden varsel. 

1. ORDREBEKRÆFTELSE 
Når en ordre afgives, er den bindende for kunden, hvis der ikke inden 8 dage fra ordredato gøres indsigelser. 
Ved BC`s skriftlige bekræftelse af ordren er der indgået en bindende aftale om salg og levering af produkterne. 
Ordren bekræftes med forbehold for adgang til varer og råmaterialer mv. Hvis uforudsete problemer opstår, 
eller der modtages en utilfredsstillende kreditvurdering af kunden efter ordrebekræftelsen, er BC berettiget 
til at annullere ordren uden ansvar af nogen art eller til at kræve en fuldt dækkende bankgaranti. Kundens 
annullering af den bekræftede ordre kan kun ske med forudgående skriftligt samtykke fra BC. BC kan vælge 
at betinge samtykket af betaling af X % af ordreværdien inden for 8 dage fra annulleringen. 

2. LEVERINGSBETINGELSER 
Produkterne leveres i overensstemmelse med ICC Incoterms 2010 [Silkeborg], 
medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen i særlige tilfælde. BC kan, afhængig af omstændighederne, 
bistå med afsendelse af de ordrede produkter, hvis dette er skriftligt aftalt med BC i den konkrete sag og 
sker på kundens regning. 
2.a : ****** For juleordre, gælder AB Lager eksterne julepakkerier.****** 

3. LEVERINGSTIDSPUNKT OG FORSINKELSE 
Leveringstidspunktet anføres i ordrebekræftelsen. BC er berettiget til at udskyde leveringen med 14 dage, 
men skal straks skriftligt orientere kunden om udskydelsen. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor, 
må leveringstidspunktet dog udskydes, indtil forhindringen ophører, og almindelig handel og transport 
atter er mulig. Med mindre andet er aftalt, forbeholder vi os ret til over-eller underlevering i overensstem- 
melse med almindelig sædvane indenfor branchen, som hovedregel +/- 10% ved volumevarer. 
Distributionsomkostninger indeholder fordeling af flere artikler/gaver til flere adresser pr.palle, 
pallekasser, foliering, paller, fragt til destination, udarbejdelse af fragtsedler og markering. 

4. EJENDOMSFORBEHOLD 
BC forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil kunden har foretaget fuld betaling. 
Alle omkostninger forbundet med håndhævelsen af ejendomsforbeholdet skal bæres af kunden. 

5. PRISER 
BC`s priser er anført i DKK/EURO og er ekskl. moms. Priserne er med forbehold for ændringer i toldsatser, 
andre afgifter og valutakursudsving og må forhøjes, indtil levering sker. BC vil oplyse kunden om alle 
prisændringer. 

6. BETALING 
Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling fra kunden til BC ske mod faktura og er forfalden -8 dage 
fra fakturadato. I tilfælde af forsinket betaling tillægges morarente med 1,50% per måned fra forfaldstids- 
punktet. BC må udskyde enhver levering af ordrer eller annullere ordrer skriftligt, og uden at pådrage 
sig noget ansvar herfor, hvis kunden har ubetalte, forfaldne betalinger vedrørende tidligere ordrer. 
 
7. TWISTER
En eventuel tvist mellem b Conzept ApS og en erhvervsdrivende afgøres ved Viborg Byret. Håndtering af personoplysninger: Udover nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder også b Conzept ApS persondataretlige betingelser anvendelse, når du handler på b Conzept ApS. Du er som bruger og/eller handlende på b Conzept ApS til enhver tid underlagt b Conzept ApS gældende persondataretlige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel. Hvis du har en brugerprofil på b Conzept ApS vil du blive orienteret om sådanne ændringer ved næste login på b Conzept ApS. Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer du også b Conzept ApS persondataretlige betingelser. Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer o.s.v. behandles fuldt fortroligt, og bruges til at ekspedere din bestilling. Lovgivningskrav til erhvervsdrivendes regnskaber indebærer, at vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i fem år. b Conzept ApS er ansvarlig for håndteringen af persondata. Personoplysninger gemmes af b Conzept ApS i en database på en sikker server. b Conzept ApS anvender logs til statistiske formål. Disse data indeholder ikke personfølsomme oplysninger. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Ifølge loven om behandling af personoplysninger har du mulighed for indsigt i og indsigelse over for de oplysninger, der vedrører dig. b Conzept ApS anvender logstatistik. Det betyder, at vi anvender statistikken til eksempelvis at undersøge, hvilke varer der sælger bedst.

8. ANSVAR
b Conzept ApS kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter dansk lovgivning.
 

 
 
 
ForsideKurvBestilNyhederTilbudVilkårProfilE-mail
Shop videre Til kurven